Privacyverklaring

Versie 2018.01

Creatief en Digitaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Creatief en Digitaal
De Ruijterstraat 23
Alphen aan den Rijn
https://www.creatiefendigitaal.nl
Telefoonnummer: (+31)(0)6 57 67 34 90

Dianne Moerenhout is de Functionaris Gegevensbescherming van Creatief en Digitaal. Zij is te bereiken via info@creatiefendigitaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Creatief en Digitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet (altijd) controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creatiefendigitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij hebben daarnaast ook geen enkel belang bij het verkrijgen of bewaren van bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. Wij vragen hier niet naar en slaan deze gegevens ook niet op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Creatief en Digitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Creatief en Digitaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Creatief en Digitaal volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming
Creatief en Digitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creatief en Digitaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Creatief en Digitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Als je een bestelling bij ons plaatst, worden de opgegeven persoons- en betaalgegevens gedurende 7 jaar bewaard. Van de belastingdienst moeten wij deze gegevens ook 7 jaar bewaren, vandaar dat wij deze termijn hebben aangehouden. Accounts op onze website zullen na 7 jaar inactiviteit ook verwijderd worden. Uiteraard kun je deze zelf ook weer aanmaken als dat nodig is.
 • Heb je je ingeschreven voor onze nieuwsbrief / aanbiedingen? Dan blijven de gegevens daarvan bewaard zolang je ingeschreven bent. Je kan jezelf makkelijk weer uitschrijven en daarmee zijn jouw gegevens direct verwijderd. Mocht het niet lukken neem gerust contact met ons op en dan regelen wij de uitschrijving!
 • Heb je ons gemaild? En staan daarin persoonsgegevens vermeld? Wij verwijderen uiterlijk na 2 jaar jouw bericht. Het is mogelijk dat we een bericht langer bewaren indien dit noodzakelijk is voor belastingtechnische redenen als genoemd bij de eerste punt hierboven.
 • Ontvangen berichten via bijvoorbeeld WhatsApp, SMS, Facebook Messenger of andere chatkanalen bewaren we tot maximaal 2 jaar na het laatste contact. Daarna wordt het gesprek en eventueel ontvangen documenten of foto’s definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Creatief en Digitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creatief en Digitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij hebben hiervoor een uitgebreid cookie beleid. Zie daarvoor deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creatief en Digitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creatiefendigitaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Creatief en Digitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Creatief en Digitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@creatiefendigitaal.nl